Splošni pogoji poletnih taborov

  1. Z oddajo prijave sprejemam Splošne pogoje aktivnih poletnih taborov v naravi, ki se bodo odvijali na Kočevskem (v nadaljevanju: tabori), ki jih organizira Zavod Kočevsko, TZO 62, 1330 Kočevje (v nadaljevanju “organizator”) v sodelovanju z različnimi izvajalci programov.
  2. Z oddajo prijave potrjujem, da so vsi podatki v prijavnem obrazcu resnični. Izjavljam, da je moj otrok, ki sem ga prijavil na tabor zdrav, da nima bolezni, ki bi ogrožala njegovo življenje ali poslabšala zdravstveno stanje zaradi ukvarjanja s športom in da je gibalno normalno sposoben. Upošteval bo vsa navodila in opozorila organizatorja ter sodeloval na enem od taborov na lastno odgovornost. V primeru neupoštevanja pravil in predpisov oziroma v primeru ravnanja, ki bi škodovalo ostalim udeležencem tabora ima organizator pravico otroku odpovedati nadaljnje sodelovanje na taboru, brez povračila stroškov.
  3. Seznanjen sem z nevarnostmi in tveganji, do katerih lahko pride v času udeležbe na enem od taborov, in izjavljam, da v primeru kakršne koli škode, ki bi jo utrpel jaz ali moj otrok v zvezi z udeležbo na taboru, ne bom tožil ali zahteval nadomestila.
  4. O morebitnih posebnostih otroka (alergije, dietna prehrana, redno jemanje zdravil, ...) bom ob prijavi otroka na tabor obvestili organizatorja.
  5. Prijava na tabor je veljavna šele po plačanem prvem obroku prijavnine ob prijavi in sicer v višini 30% celotne cene. Plačilo je možno le s kreditnimi karticami oziroma po posebnem predhodnem dogovoru lahko tudi s plačilom na TRR Zavoda Kočevsko: podračun pri UJP Novo mesto SI56 0110 0600 8351 044.
  6. Vračilo prijavnine je možno le v primeru odpovedi tabora zaradi nezadostnega števila prijav na posamezni tabor. V primeru odjave ali odpovedi udeležbe prijavnine ne vračamo.
  7. Zavodu Kočevsko dajem dovoljenje za uporabo in objavo fotografij, ter video in zvočnih posnetkov, ki bodo pridobljeni na aktivnih poletnih taborih na Kočevskem in na katerih je razpoznavno, da je na njih tudi moj otrok. Zavod Kočevsko se obvezuje, da bo fotografije in posnetke uporabljal izključno v navedene namene in ne v osebno škodo ali žalitev fotografirane/posnete osebe. V primeru, da udeleženec ne želi, da bi bil on ali njegov otrok upodobljen na fotografijah ali posnetkih, naj na to jasno opozori ob prijavi otroka na tabor.
  8. Uporabljeni izrazi, napisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za oba spola.
  9. Organizator bo z zbranimi osebnimi podatki ravnal skrbno in odgovorno ob upoštevanju veljavne zakonodaje (Zakon o varstvu osebnih podatkov) in Pravil varstva zasebnosti in uporabe piškotkov Zavoda Kočevsko.
  10. Z oddajo prijave tudi potrjujem, da sem seznanjen z dejstvom, da otrok predmetov z večjo vrednostjo na taboru ne potrebuje. Predlagamo, da vse takšne predmete otrok pusti doma. V kolikor jih bo prinesel s seboj, se zavedam, da zanje odgovarja sam.

Organizator:
Zavod Kočevsko
TZO 62, 1330 Kočevje

Kočevje, 1. september 2021

Na vrh