Pravila varstva zasebnosti in uporabe piškotkov

I. VELJAVNOST, SPREJEM IN UPORABA POLITIKE VARSTVA ZASEBNOSTI IN PIŠKOTKOV

1. ČLEN
Ta Pravila varstva zasebnosti in uporabe piškotkov veljajo za vse aktivne poletne tabore v naravi, ki se bodo odvijali na Kočevskem (v nadaljevanju: tabori).
Pravila varstva zasebnosti in uporabe piškotkov veljajo za vsakogar, ki skladno s Splošnimi pogoji taborov obišče spletno mesto www.kocevsko.com in se šteje za uporabnika ter za celotno spletno mesto, vključno z njegovimi podstranmi.
Uporabnik je vsaka fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče spletno mesto (v nadaljevanju: uporabnik). Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da se strinja s temi Pravili varstva zasebnosti in uporabe piškotkov.
Udeleženec – posameznik je vsaka fizična oseba, ki se na podlagi Splošnih pogojev taborov prijavi na enega taborov ali pa nanj prijavi svojega mladoletnega otroka za katerega je odgovoren.
Ponudnik - organizator si pridružuje pravico, da kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila spremeni katerokoli določbo Pravil varstva zasebnosti in uporabe piškotkov. Uporabnik se z nadaljnjo uporabo spletnega mesta strinja s spremembami.

II. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

2. ČLEN
Z osebnimi podatki, zbranimi na tem spletnem mestu, upravlja Zavod Kočevsko, TZO 62, 1330 Kočevje (v nadaljevanju “organizator”). Vsi podatki, zbrani na spletnem mestu, se obravnavajo v skladu s temi Pravili varstva zasebnosti in uporabe piškotkov, ki so javno dostopna na spletnem mestu in veljajo od 1. 5. 2019.
Organizator in njegov pogodbeni obdelovalec (Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana), osebne podatke, s katerimi se seznanita za uresničevanje razmerja med udeleženci in organizatorjem ali v zvezi z njim, varujeta skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

III. NAMEN ZBIRANJA OSEBNIH PODATKOV IN VRSTE OSEBNIH PODATKOV

3. ČLEN
Organizator zbira in obdeluje osebne podatke udeležencev tabora, z namenom njihove prijave oziroma prijave njihovih otrok na aktivne poletne tabore v naravi (krajše “tabori”). Z oddajo prijave udeleženec tabora oziroma njegov starš sprejema Splošne pogoje aktivnih poletnih taborov v naravi, ki so podlaga za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, ki se šteje kot pogodbeni odnos.


4. ČLEN
Spletno mesto preko prijavnega obrazca in na podlagi pogodbenega odnosa zbira naslednje osebne podatke udeležencev, ki so potrebni za izvedbo pohoda:

 • ime in priimek starša
 • naslov, kraj, poštna številka
 • Kontaktni telefon
 • E-mail
 • Davčna številka starša:
 • Ime in priimek otroka (udeleženca tabora)
 • datum rojstva
 • spol
 • državljanstvo
 • posebnost prehrane – diete

Organizator bo prijavljene udeležence obveščal o vsem v zvezi s pripravami in izvedbo pohoda po elektronski pošti ali mobilnem telefonu.

5. ČLEN
Organizator ne zbira številk in drugih podatkov, ki se nanašajo na kreditne kartice in jih udeleženec (kupec) posreduje preko spletnega mesta. Te podatke zbirajo izključno ponudniki plačevanja s kreditnimi karticami.

6. ČLEN
Organizator obvešča vse udeležence tabora in njihove starše, da je tabor javna prireditev, kjer bodo bodisi drugi udeleženci, bodisi organizator, izvajali fotografiranje oziroma snemanje (avdio in/ali video) in bodo takšni posnetki lahko objavljeni na spletnih mestih, na družbenih omrežjih in v medijih organizatorja ali udeležencev.
V primeru, da udeleženec ne želi da je on ali njegov otrok upodobljen na fotografijah ali posnetkih, naj na to jasno opozori ob prijavi otroka na tabor.

IV. UPRAVLJANJE Z OSEBNIMI PODATKI, TRAJANJE HRAMBE PODATKOV IN NJIHOVA POGODBENA OBDELAVA

7. ČLEN
Podatki se shranjujejo v bazi, ki se v skladu z varnostno politiko podjetja Innovatif kot pogodbenega obdelovalca, tekom trajanja razmerja med udeležencem in organizatorjem hrani še 5 let od izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank.
Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davčno področje.

8. ČLEN
Posameznik lahko kadarkoli pisno zahteva vpogled, popravek, omejitev obdelave, izbris, anonimizacijo ali prenos osebnih podatkov ali poda ugovor, in sicer tako, da obvesti organizatorja pisno po pošti na naslov Zavod Kočevsko, TZO 62, 1330 Kočevje, ali preko elektronske pošte info@kocevsko.com. Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi pritožbo v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov. Organizator o zahtevi za izbris odloči v roku 8 delovnih dni in o tem obvesti posameznika.
Posameznik poda zahtevo za izbris svojih podatkov za prejemanje obvestil tako, da v prejetih elektronskih novicah klikne na povezavo za odjavo iz seznama prejemnikov sporočil ali pošlje zahtevo za izbris na naslov elektronske pošte info@kocevsko.com.
Posameznik pa lahko pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

9. ČLEN
Organizator zbranih osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam ali v tretje države.

V. ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

10. ČLEN
V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo Zavod Kočevsko nemudoma izvedel vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih bo o tem obvestil, prav tako bo s tem seznanil pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji.

11. ČLEN
Varovanje podatkov zagotavlja podjetje Innovatif. Podjetje podatkov ne bo predajalo tretjim osebam in jih bo varovalo v skladu s svojo varnostno politiko. Uporabnik bo v bazo vključen šele po potrditvi s klikom na potrditveno povezavo v elektronskem sporočilu, ki bo poslano na njegov elektronski naslov.
Vsako elektronsko sporočilo, ki ga bo uporabnik prejel v sklopu elektronskega obveščanja (newsletter) s strani urednikov spletnega mesta www.kocevsko.com, bo vsebovalo povezavo za odjavo iz seznama prejemnikov sporočil.
Varovanje osebnih podatkov se izvaja skladno s 1. odstavkom 25. člena ZVOP-1. Osebni podatki so zavarovani v okviru pravnih, organizacijskih in ustreznih logično-tehničnih postopkov in ukrepov za preprečitev slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovih sprememb ali izgub ter nepooblaščene obdelave teh podatkov tako, da se:

 • varujejo prostori, oprema in sistemsko programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami;
 • varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki;
 • preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;
 • zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov;
 • omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni in vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje za katero se posamezni podatki shranjujejo.

VI. UPORABA PIŠKOTKOV

12. ČLEN
Uporaba piškotkov na spletnem mestu www.kocevsko.com je identična določbam 8. člena Pravil varovanja zasebnosti Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje in dostopna na tem naslovu: https://www.kocevsko.com/sl/varovanje-zasebnosti/.

VII. KONČNE DOLOČBE

13. ČLEN
Ta Pravila varstva zasebnosti in uporabe piškotkov veljajo od 30.04.2019 dalje, ko so bila na zadnje dopolnjena.

Kočevje, 30.04.2019

Na vrh