Pestrost zelene destinacije Kočevsko

Piše: Kočevsko

Destinacija Kočevsko sodi med najbolj gozdnate in zelene predele Slovenije.

Destinacija Kočevsko sodi med najbolj gozdnate in zelene predele Slovenije, saj od 656 km2, ki jih Kočevsko obsega, kar 87,9 % območja pripada naravi, ta pa v 86,7 % sodi med (za)varovana območja. Velik del naših gozdov obsegajo tudi zaščiteni gozdni rezervati, ki so za obiskovalce nedostopni, določene omejitve glede obiska, ki so bile določene v okviru projekta LIFE Kočevsko, pa veljajo tudi za lokalne ribiške rezervate. Zaradi preudarnega in načrtnega gospodarjenja z gozdovi v preteklosti, imamo na Kočevskem tudi veliko ohranjenih gozdnih površin (v občini Kočevje gozdnatost obsega 84 % površine, v Osilnici 86 % in v Kostelu 81 %). Ti so po svoji zgradbi blizu naravnim gozdovom, kar se odraža v izjemni biotski raznovrstnosti in ohranjenosti številnih rastlinskih in živalskih vrst. V destinaciji Kočevsko je bil Pragozd Krokar, ki površinsko obsega 74,49 ha, v letu 2017 umeščen na seznam UNESCO naravne dediščine, gozdni rezervat Borovec, ki predstavlja zaščito okoli pragozda Krokar pa obsega 47,89 ha (vir: Zavod za gozdove Slovenije).

Foto: Jošt Gantar in Nea Culpa

 

Pestro naravno območje Kočevske nudi dom številnim živalskim in rastlinskim vrstam, trajnostno in nepotrošno rabo divjih živali v turistične namene pa zagotavljamo z našimi vodenji in programi opazovanja živali v njihovem naravnem okolju ter s fotolovom, za katerega so bile v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije postavljene opazovalnice. Programi opazovanja so naravnani tako, da vodiče, udeležence in lokalno prebivalstvo informirajo o naravnem okolju in živalih, ter s tem zvišujejo njihovo ozaveščenost o naravi, ustreznem vedenju ob stiku z živalmi ter tudi izobražujejo o zelenem turizmu. Naše gozdove naseljujejo številne živalske vrste, kot so rjavi medved, volk, lisica, vidra, kuna, jazbec, podlasica in dihur, ki jih lahko na teh opazovanjih srečamo. Število risov se je v zadnjih letih zelo zmanjšalo, zato v okviru projekta Life Lynx trenutno poteka ponovna naselitev novih osebkov, s katero želijo preprečiti izumrtje ter prispevati k njihovi dolgoročni ohranitvi na našem območju. Na Kočevskem je številčna tudi populacija jelenjadi, srnjadi, divjih prašičev, poljskega zajca, polhov ter preko 170 vrst ptic. V kanjonu Kolpe živi najjužnejša populacija gamsov v Sloveniji, v kraškem podzemlju pa je prisotna tudi človeška ribica.

Marjan Artnak jelenjad 2

Na Kočevskem je številčna tudi populacija jelenjadi in srnjadi.

Foto:Marjan Artnak

 

Poleg opazovanja divjih živali v gozdovih, je na Reškem jezeru možno opazovati tudi ogroženo vrsto orla belorepca, kateremu so s programom LIFE Kočevsko v gnezdilnem in prehranjevalnem habitatu zagotovili mir, za opazovanje ptic bodo v okolici postavljene opazovalnice, speljana didaktična pot ob jezeru pa obiskovalce že seznanja z okoliško naravo, bogastvom gozdov ter živalskimi vrstami, ki so zavarovane z Natura 2000. V času selitev ptic je na Kočevskem jezeru, ki zanje predstavlja pomembno počivališče, mogoče opazovati skoraj 70 vrst gnezdilk.

Marjan Artnak Orel belorepec 2

Orel belorepec je ogrožena vrsta ptic, ki jih lahko opazujemo ob Reškem jezeru.

Foto: Marjan Artnak

 

Živali na našem območju niso v nevarnosti zaradi trgovine z ogroženimi vrstami, ampak jim največjo grožnjo predstavlja predvsem nezadostno upoštevanje habitatnih zahtev ciljnih vrst pri gospodarjenju z gozdom, človeške motnje v njihovem življenjskem prostoru ter onesnaževanje kraškega podzemlja preko nelegalnega odlaganja odpadkov ter prekomerne in nenadzorovane rabe gnojevke v kmetijstvu.

V občinah Kočevje in Kostel za odvoz odpadkov skrbi Komunala Kočevje, ki že več let aktivno razvija smernice za zmanjševanje odpadkov in njihovo predelavo. Znotraj destinacije Kočevsko kar 82 % odplak pred odvajanjem očistijo vsaj do sekundarne stopnje (Slovensko povprečje znaša 56 %), za predelavo pa ločeno zberejo kar 63 % trdnih odpadkov (Slovensko povprečje znaša 40 %). Zgledno ravnanje na področju z odpadki ter nizka stopnja poseljenosti, velika gozdnatost in ogrevanje mesta Kočevje s kotlovnico na biomaso, so v zadnjih letih dodatno pripomogli k izboljšanju kakovosti zraka. V naši bližini tudi ni letališč, zelo prometnih cest ali težke industrije, zato ne prihaja niti do zvočnega onesnaženja, ampak lahko domačini in gostje uživajo v tišini in prisluhnejo petju ptic.

Poleg bogate naravne dediščine je na našem območju tudi veliko pomembnih zgodovinskih in spomeniških stavb. Register nepremične dediščine Ministrstva za kulturo v Kočevju beleži 45 enot, v Osilnici 2 in Kostelu 7. Center mesta Kočevje ohranja svojo meščanskost s stavbami, ki so bile zgrajene v secesijskem slogu in se mešajo z novejšimi zgradbami iz obdobja po 2. sv. vojni. Leta 1942 se je iz našega območja izselilo 12.000 ljudi, ki so za seboj pustili številne zapuščene in nenaseljene vasi, njihove njive so postali travniki, sadovnjaki pa so v veliki meri ostali. Po izseljevanju se je na teh območjih povečala tudi površina gozda.

gozd ostanki kocevarske vasi

Ostanki baročne romarske cerkve v Nemški Loki (nekdanji vasi Kočevskih Nemcev). Več o zapuščenih Kočevskih vaseh si lahko preberete v brošuri Poti k izginjajoči dediščini.

Foto: Siniša Glogoški

 

Znotraj destinacije Kočevsko se nahaja samo en muzej, Pokrajinski muzej Kočevje, prisotnih pa je veliko posameznikov, ki se ukvarjajo z zbirateljstvom in imajo domače zbirke, npr. etnološka zbirka Kočevarjev v Zavodu Nesseltal Koprivnik, Kovačija Gorše v Mirtovičih, galerija Stanislava Jarma v Osilnici,...

pohodnistvo Kocevsko Nea Culpa Jost Gantar 354 2

Naši gozdovi predstavljajo pravo zakladnico planinskih, tematskih in učnih pohodniških poti.

Foto: Jošt Gantar in Nea Culpa

 

Večina turistov Kočevsko obišče med majem in septembrom, s prebujanjem turizma na našem območju pa trenutno število gostov nima večjega negativnega vpliva na naravo. Zavod Kočevsko ocenjuje, da je znotraj destinacije prisotnih 51 ponudnikov, ki nudijo prenočitvene zmogljivosti, med njimi pa sta Hostel Bearlog in Camp Jezero Kočevsko pridobila tudi okoljska znaka Travelife in ECOcamping, naziv SLOVENIA GREEN ACCOMMODATION ter imata oznako pohodnikom in kolesarjem prijazna nastanitev. Obiskovalci na destinacijo prispejo iz sosednjih krajev in tujine, pogosto z lastnim avtomobilom, za trajnostni dostop je urejena tudi redna avtobusna povezava iz Ljubljane, iz te smeri pa bo v Kočevje kmalu ponovno pripeljal tudi potniški vlak.

Gostje imajo za raziskovanje destinacije na voljo številne aktivnosti, med njimi pa ostajata najbolj priljubljena in zelo dostopna pohodništvo in kolesarjenje. Naši gozdovi predstavljajo pravo zakladnico planinskih, tematskih, učnih in kolesarskih poti, ki so predstavljene tudi v pohodniških ali kolesarskih kartah in jih lahko obiskovalci prejmejo v TIC Hostel Bearlog ali v Turističnem kompleksu jezero. Za vodenje po teh poteh lahko obiskovalci najamejo tudi vodnike, njihove podatke pa najdete na naši spletni strani ter v TICih. Za ohranjanje pohodniških poti skrbi Planinsko društvo Kočevje, ki jih redno vzdržuje in označuje, med njimi pa posebej izstopa Roška pešpot, po kateri poteka odmeven vsakoletni vzdržljivostni pohod "Po medvedovih stopinjah", ki bo letos izveden že sedmič. Kolesarjenje po mestu Kočevje omogoča izposoja mestnih koles sistema KOLU, v Hostlu Bearlog pa je možna tudi izposoja vrhunskih gorskih koles, ki so primerna za odkrivanje bolj oddaljenih gozdnih poti. Zavod Kočevsko razvija tudi eno- ali večdnevne kolesarske programe, ki poleg kolesarjenja združujejo še druge oblike odkrivanja naše narave. Vedno bolj pomemben postaja tudi MTB Trail Center Kočevje, ki je hitro postal prepoznaven center za adrenalinsko gorsko kolesarjenje, v njem pa se odvijajo tudi številna domača in mednarodna tekmovanja.

6 Peter Novak MTB trail center 2

MTB Trail Center Kočevje je hitro postal zbirališče ljubiteljev adrenalina in gorskega kolesarjenja.

Foto: Peter Novak

 

Na vrh