Kaj o destinaciji Kočevsko menijo njeni prebivalci?

Piše: Kočevsko

V Zavodu Kočevsko smo v letu 2019 opravili anketo z lokalnimi prebivalci, v kateri je sodelovalo 111 posameznikov.

Kar 97 % sodelujočih podpira turistični razvoj destinacije, od tega pa je 92 % pri odgovoru podalo najvišjo možno pozitivno oceno. Sodelujoči so se naklonjeno odzvali tudi pri vprašanju, da v naši Občini pozitivni učinki turizma odtehtajo negativne (95,5 %).

Prebivalci so z delom našega Zavoda na področju razvoja turizma zelo zadovoljni (93 %) oz. zadovoljni (2 %), ter podpirajo prednostni razvoj turizma (96,4 %). Lokalno prebivalstvo je mnenja, da ima od turizma in turističnih obiskovalcev korist tudi lokalna skupnost (97,3 %), ter da turizem pozitivno vpliva na lokalno identiteto, kulturo in dediščino destinacije Kočevsko (96,4 %).

Screen Shot 2020 04 02 at 08.43.57 crop crop 2

97 % sodelujočih prebivalcev podpira turistični razvoj destinacije Kočevsko, 98% pa je zadovoljnih z delom Zavoda Kočevsko pri razvoju turizma.

Sodelujoči so zadovoljni tudi z vključenostjo in vplivom prebivalcev pri načrtovanju in razvoju turizma (97,3 %; 2,7% je bilo neopredeljenih) ter se strinjajo s tem, da turizem skrbi za varstvo in ohranitev narave v naši destinaciji (95 % se jih se strinjalo; 5 % je bilo neopredeljenih). Anketiranci so podprli tudi trditev, da turizem pri nas ne povzroča onesnaževanja (94,6 %; 5,4 % je bilo neopredeljenih), temveč tudi pri lokalnem prebivalstvu pomaga krepiti in oblikovati ekološko zavest (92,8 %; 7,2 % je bilo neopredeljenih). Po mnenju prebivalcev število obiskovalcev naše destinacije v obdobju visoke sezone ni previsoko in s tem za prebivalce tudi ni moteče, kar so z odgovori 100% soglasno podprli, nadaljni razvoj turizma v destinaciji pa tudi ne povečuje prometnih težav (81,1 %; 18,9 % je bilo neopredeljenih).

Screen Shot 2020 04 02 at 09.05.25 crop

Anketirano prebivalstvo se strinja, da povečanje števila turistov pripomore k razvoju lokalnega gospodarstva (94,6%; 5,4 % je bilo neopredeljenih) ter tudi h kakovosti življenja (90,1 %, 9,9% je bilo neopredeljenih). Prebivalci se strinjajo tudi s tem, da imajo možnost sodelovati pri načrtovanju trajnostnega turizma (94,6 %; 5,4 % je bilo neopredeljenih) in so o razvoju turizma v naši destinaciji dobro obveščeni (97,3 %; 2,7 % je bilo neopredeljenih).

Prebivalci naše destinacije so tako kot tudi drugje po Sloveniji naklonjeni razvoju turizma, ki je prepoznan kot pozitivna gospodarska dejavnost. Z vidika celotne skupnosti prebivalstvo prepoznava splošne koristi od turizma, posamezniki pa pri tem vidijo tudi priložnosti zase. Naši rezultati v pozitivnem smislu odstopajo pri vprašanju o krepitvi in oblikovanju ekološke zavesti lokalnega prebivalstva, ki ima v nekaterih drugih destinacijah le minimalen vpliv, ter pri dejstvu da razvoj turizma v bolj obleganih destinacijah povečuje tudi prometne težave, s čimer se naši prebivalci v veliki meri niso strinjali. V slovenskem povprečju je bilo zelo visoko ocenjeno strinjanje prebivalcev s tem, da ima turizem v lokalni skupnosti pozitivne ekonomske učinke ter pozitivno prispeva tudi h kakovosti življenja. Manjši odklon od rezultatov ostalih destinacij se je pri nas pokazal tudi pri tem, da že sedaj dobro sodelujemo z lokalnimi akterji in obveščanjem javnosti o razvoju turizma, vsekakor pa bomo tudi tukaj še vedno stremeli k še boljšem vključevanju, sodelovanju in osveščanju prebivalstva in tudi turističnega gospodarstva.

 

 

Vir fotografije: slidesgo / Freepik
Na vrh